Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez: KRAMAT MATEUSZ KRASZEWSKI. z siedzibą w Niemiry 71, 07-221 Brańszczyk, tel. +48515706242
 2. Dane inspektora ochrony danych: Mateusz Kraszewski, adres e-mail: mateusz@kramat24.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail

Przetwarzanie odbywa się w celu prowadzenia korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzane są dane osobowe przekazane przez Państwa w korespondencji mailowej w tym m.in.: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Odbiorcami danych osobowych są adresaci korespondencji e-mail. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze pocztowym. Mogą mieć do nich również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich – tylko jeśli adresat konkretnej wiadomości korzysta z dostawców usług e-mailowych w takim państwie. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja. W przypadku korespondencji przekładającej się na dalszą współpracę dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić administratorowi kontakt e-mailowy z daną osobą

Dane zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych

 1. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze(prowadzenie dokumentacji księgowej) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczone na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. i
 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe. Podanie danych jest konieczne do realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Dane osobowe kierowców, przewoźników, załadowców, wyładowców, spedytorów, odbiorców i adresatów zleceń w procesach transportowych i spedycyjnych

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora (obsługi podróży służbowych, organizacji czynności transportowych i spedycyjnych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 2. Przetwarzane mogą być następujące dane: imię i nazwisko ww. osób, dane dokumentów, numer kontaktowy, numery rejestracyjne pojazdów, pozycja i przebyta trasa, lokalizacja oraz inne dane związane ze zleceniami transportowymi i spedycyjnymi.
 3. Administrator może przekazywać dane klientom i kontrahentom, w zakresie związanym z obsługą zleceń transportowych i spedycyjnych (inne firmy transportowe i spedycyjne, załadowcy i wyładowcy, nadawcy i odbiorcy ładunków, przewoźnicy promowi, hotele itp.). Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także zewnętrzne firmy księgowe i kancelarie prawne. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Część klientów i kontrahentów administratora może mieć siedziby poza krajami Unii Europejskiej – wtedy mogą oni otrzymywać dane ww. osób w zakresie i na zasadach określonych w pkt 3 powyżej. W takim zakresie stosuje się art. 46 ust. 2 lit. c lub d albo art. 49 ust. 1 lit. b lub c RODO. Obowiązujące w tych krajach przepisy o ochronie danych osobowych mogą być mniej restrykcyjne niż unijne. Poza tym dane nie będą przekazane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
 6. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od zleceniodawców, klientów, kontrahentów, kierowców lub od współpracujących z nami firm transportowych i spedycyjnych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeśli dane mają służyć zawarciu umowy, w szczególności świadczeniu przez Administratora usług spedycji, ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.

Dane osobowe zbierane w ramach działania monitoringu wizyjnego

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108), a monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 2. Przetwarzane są następujące dane: wizerunek osób na terenie objętym monitoringiem.
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione odpowiednim służbom w przypadku zarejestrowania przestępstwa lub uszkodzenia mienia. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pliki cookie (ciasteczka)

 1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystanie z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m.in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
 2. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Podsumowanie

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniem osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.